Regulamin użytkowania

Regulamin portalu IUM – Interaktywny Uniwersytet Medyczny
Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną w Portalu IUM
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Portal internetowy IUM umożliwia swoim Użytkownikom wymianę wiedzy, doświadczeń i opinii na tematy związane z wykonywaniem zawodów medycznych. Jest skierowany do: lekarzy, lekarzy stomatologów, analityków medycznych, ratowników medycznych, pielęgniarek oraz studentów kierunków medycznych i jest dla tych grup darmowy.

2. Portal ma charakter edukacyjny, opiniotwórczy i społecznościowy. Zawarte w nim materiały nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek działań naruszających polskie lub międzynarodowe normy prawne i etyczne, a w szczególności zapisów prawa autorskiego, ustawy o ochronie danych osobowych, o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, o zawodach pielęgniarki i położnej, o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Prawa Farmaceutycznego oraz Kodeksu Etyki Lekarskiej. Portal adresowany jest do szeroko rozumianego środowiska osób posiadających stosowne uprawnienia do wykonywania zawodów medycznych lub będących w trakcie kształcenia kierunkowego.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kont dla Użytkowników indywidualnych (zwanych dalej: "Użytkownikami") w Portalu internetowym IUM i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Operatorem Portalu IUM jest Cybernetic Technologies NETICTECH S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań, zarejestrowana w: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000526636, zwana w dalszej części „Administratorem" lub „Usługodawcą".

5. Portal internetowy IUM służy do udostępniania przez Użytkowników filmów, zdjęć, dokumentów oraz Plików medycznych innym osobom. W ramach Portalu Usługodawca świadczy usługę polegającą na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem udostępniania przez Użytkowników multimedialnych Plików zawierających treści związane z medycyną.

6. Portal IUM zawiera również elementy serwisu społecznościowego w postaci Blogów, For dyskusyjnych i systemu Komentarzy oraz innych narzędzi przeznaczonych do wymiany informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących zainteresowań jego Użytkowników i treści dostępnych w sieci Internet a w szczególności treści udostępnianych przez Użytkowników za pomocą IUM.

7. Wymiana publicznie dostępnych informacji (w tym m.in, opinii, spostrzeżeń i komentarzy) między Użytkownikami odbywa się w szczególności za pomocą publikowanych przez Użytkowników Postów, w których Użytkownicy mogą zamieszczać też Materiały.

8. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

a) Komentarz (zwany również „Postem”) - podstawowa forma wypowiedzi Użytkownika w Portalu w ramach jego systemu for dyskusyjnych, blogów Użytkowników prowadzonych w ramach Kont Użytkowników oraz komentarzy do Plików. Dzięki Komentarzom Użytkownik może w sposób tekstowy i/lub w formie multimedialnej dzielić się z innymi Użytkownikami swoimi myślami, poglądami i opiniami (wyrażać je) oraz zamieszczać Materiały (w tym linki do Plików).

b) Komentarz prywatny (zwany również Postem prywatnym) - Komentarz dostępny jedynie dla Zarejestrowanych Użytkowników; za Komentarz prywatny uważa się też prywatne wiadomości wysyłane pomiędzy Zarejestrowanymi Użytkownikami („Wiadomości").

c) Konto Użytkownika - wydzielone dla danego Użytkownika Zarejestrowanego w Portalu strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje dotyczące tego Użytkownika. Konto Użytkownika może zawierać Materiały udostępnione przez Użytkownika, w tym zwłaszcza dodane przez niego Pliki Hostowane.

d) Materiały - wszelkie teksty, informacje, artykuły, opracowania, komentarze, obrazy, grafiki, materiały (w tym Pliki) multimedialne i programy oraz inne treści zamieszczone w formie elektronicznej przez Użytkownika Zarejestrowanego na serwerach Administratora w celu ich publikacji (w dozwolonym przez prawo i Regulamin zakresie) w Portalu - w tym w formie zarówno Linku, jak i Pliku (w tym, w szczególności w formie Obiektu Osadzonego lub Pliku Hostowanego).

e) Materiały Reklamowe - Materiały zawierające treści reklamowe/marketingowe dostarczone od Partnerów Marketingowych.

f) Nadużycie - wszelkie działania Użytkownika niezgodne z prawem, niniejszym Regulaminem lub dobrymi obyczajami.

g) Nieautoryzowany Dostęp - Użytkownik, który korzysta z Konta, którego nie jest właścicielem, tzn. używa do niego nie swoich danych dostępowych lub korzysta z jakichkolwiek zasobów Portalu, nie posiadając do tego uprawnień.

h) Obiekt Osadzony - Materiał w formie obiektu osadzonego w kodzie stron Portalu przez Użytkownika (w Komentarzu / Poście). W szczególności chodzi o obrazy, grafiki, obiekty (filmy/clipy) Flash, Java i inne.

i) Partner Marketingowy - Podmiot współpracujący z Administratorem, którego treści reklamowe / marketingowe mogą być zamieszczane w Portalu lub wiadomościach wysyłanych do Użytkowników.

j) Plik Hostowany - Materiał w formie Pliku wgranego („uploadowanego") na serwer Administratora przez Użytkownika i hostowany (utrzymywany) na serwerze Administratora.

k) Portal - zbiór stron www zlokalizowanych w danej domenie należącej do Usługodawcy, stanowiący własność Administratora, umożliwiający między innymi umieszczanie w tym Portalu Materiałów oraz Postów (system for dyskusyjnych) w celu ich publikacji w Internecie i udostępnienia pozostałym Użytkownikom.

l) Polityka Prywatności - odrębny dokument regulujący szczegółowo kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i zasadami ochrony prywatności stosowanymi wobec Użytkowników Portalu, znajdujący się pod adresem https://edu.medvc.eu/pages/view/id/2

m) Profil Użytkownika (Profil) - wszystkie informacje o Użytkowniku, w tym dane Konta, jakie zbiera i trwale rejestruje w swoim systemie informatycznym Administrator.

n) Regulamin - niniejszy dokument w aktualnie obowiązującej wersji, znajdujący się pod adresem https://edu.medvc.eu/pages/view/id/1 stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.

o) Utwór – utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, udostępniany Użytkownikom przez Partnerów za pośrednictwem Platformy Wydawców na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

p) Tribune – blog zawierający artykuły o tematyce medycznej oraz informacje o wydarzeniach ze świata medycyny.

q) Użytkownik - każda osoba fizyczna posiadająca wyższe wykształcenie medyczne, pielęgniarskie, lub będąca w trakcie studiów medycznych lub organizacja, która wykorzystuje Portal do umieszczania i udostępniania Plików, do zamieszczania Komentarzy/Postów (z Materiałami lub bez) a także tylko przeglądająca (wyświetlająca) zawartość Portalu - niezależnie od tego, czy działanie to następuje przy wykorzystaniu hasła dostępu, czy bez konieczności użycia takiego hasła.

r) Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez podanie odpowiednich (wymaganych w formularzu rejestracyjnym) danych za pomocą środków informatycznych dostępnych w Portalu, posiadający swój unikalny login zabezpieczony hasłem. Tylko taki Użytkownik Zarejestrowany może zamieszczać w Portalu Materiały, w tym Pliki hostowane i Komentarze.

s) Użytkownik Zalogowany - Użytkownik Zarejestrowany, który zalogował się Portalu przy pomocy danych dostępowych do swojego Konta, w szczególności swojego loginu i hasła.

ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU IUM

1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu IUM umożliwiającego umieszczanie w nim Plików w celu publikacji w Internecie. Zawiera w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz zasady techniczne działania i funkcjonowania Portalu IUM.

2. Warunkiem korzystania z Portalu IUM jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu IUM oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu IUM polegające na umieszczaniu w Portalu określonych Plików lub innych treści (np. komentarzy) oznacza, iż Użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich Plików lub innych treści w Portalu IUM oraz jest władny udzielić określonych w Regulaminie licencji, zgód i zezwoleń. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie Użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.

3. Przystępując do korzystania z serwisu Użytkownik tym samym oświadcza, że posiada wyższe wykształcenie medyczne lub pielęgniarskie lub jest studentem medycyny.

4. Użytkownik w ramach korzystania z Portalu IUM, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa może w szczególności:

a) przeglądać treść serwisu, w tym Pliki umieszczone w Portalu przez siebie lub innych Użytkowników,

b) zamieszczać Pliki w Portalu,

c) opisywać umieszczone przez siebie Pliki,

d) komentować i oceniać Pliki umieszczone w serwisie przez innych Użytkowników,

e) umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu, w tym także do poszczególnych Plików, pod warunkiem że nie narusza to stosownych regulaminów obowiązujących w tych miejscach, oraz nie narusza panujących w danej społeczności internetowej zwyczajów.

5. Użytkownik rejestrując i aktywując Konto, wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Administratora lub innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Administratora) oraz informacji dotyczących produktów lub usług Administratora jak i innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Administratora). Zgoda ta jest warunkiem założenia i aktywacji konta oraz dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji (lub zmieniony przez Użytkownika w późniejszym czasie na inny, poprzez edycję danych w profilu Użytkownika), w tym także w formie załącznika do poczty elektronicznej. Cofnięcie tej zgody jest równoznaczne z żądaniem usunięcia Konta Użytkownika wraz z całą jego zawartością. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez złożenie dyspozycji usunięcia Konta, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.

6. Portal, pomimo dokładania wszelkich starań w zachowaniu wysokiego poziomu merytorycznego, nie ponosi odpowiedzialności za:

a) treść wypowiedzi zamieszczanych w serwisie oraz zawartość wprowadzanych Plików. Wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który jest autorem wypowiedzi/Pliku,

b) szkody spowodowane przez Użytkownika nieprawidłowym korzystaniem z Portalu,

c) decyzje medyczne podjęte na podstawie materiałów zawartych w serwisie. W tym zakresie odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na podejmującym decyzję, ponieważ materiały zawarte w serwisie nie mogą stanowić dla Użytkownika podstawy do leczenia. O leczeniu decydować może wyłącznie lekarz posiadający stosowne uprawnienia po przeprowadzeniu osobistego i indywidualnego badania.

7. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest Użytkownik tego Konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na Konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do Konta. Administrator sugeruje Użytkownikom taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe. Administrator sugeruje Użytkownikom, aby dokonywali zmiany hasła co pewien czas (np. co miesiąc).

8. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania Portalu z wykorzystaniem loginu i hasła Użytkownika.

9. Portal nie ponosi odpowiedzialności za problemy z funkcjonowaniem serwisu występujące wskutek zdarzeń nie dających się przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności:

a) za skutki wynikające z wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie,

b) przerwy w świadczeniu usług zaistniałe z przyczyn technicznych (awaria, konserwacja, wymiana sprzętu itp.) lub z innych przyczyn niezależnych,

c) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub innymi okolicznościami niezależnymi od Portalu.

10. Źródłem finansowania Portalu IUM są środki własne Administratora Portalu oraz środki uzyskane od Partnerów Marketingowych. Administrator Portalu zachowuje całkowitą autonomię, w szczególności w zakresie dopuszczania materiałów do publikacji, ich opisywania itp. Partnerzy Marketingowi nie mają żadnego wpływu na Administratora w kwestii prowadzenia Portalu IUM czy umieszczanych w nim Materiałów.

11. Dzięki środkom pochodzącym od Partnerów Marketingowych możliwy jest darmowy dostęp dla lekarzy oraz utrzymywanie wysokiego poziomu merytorycznego oraz technologicznego Portalu.

12. Z tytułu korzystania z Portalu IUM Administrator nie pobiera od Użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z Portalu IUM Użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem licencje, zgody i zezwolenia. Pomimo iż celem Administratora jest umożliwienie Użytkownikom Portalu IUM korzystania z potralu bez wynagrodzenia, Administrator zastrzega sobie wprowadzenie w przyszłości odpłatności z tytułu korzystania z Portalu IUM w stosunku do niektórych, wybranych przez Administratora usług Portalu IUM, o czym, jeśli takie opłaty zostaną prowadzone, Użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

13. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Portalu, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz zasadami „net-etykiety”.

14. Zasady techniczne i funkcjonalność serwisu są opisane na stronach Portalu.

15. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.04.2018. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Portalu pod adresem: https://edu.medvc.eu/pages/view/id/1. Utrzymywanie przez Użytkownika Konta w Portalu oznacza akceptację zmian w Regulaminie.

REJESTRACJA W PORTALU

1. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie swojego adresu e-mail, loginu (nazwy, pod jaką Użytkownik Zarejestrowany będzie widoczny w Portalu), dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, ustanowić hasło a następnie uaktywnić swoje Konto poprzez link przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail.

2. Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Portalu po podaniu loginu i hasła (wtedy staje się Użytkownikiem Zalogowanym).

3. W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto i Profil Użytkownika. Użytkownik Zarejestrowany może uzupełnić informacje w ramach Konta o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili zmienić lub usunąć. Zakres, w jakim dane te mogą zostać udostępnione innym Użytkownikom określa Polityka Prywatności.

4. Usunięcie Konta następuje przez wysłanie wiadomości z żądaniem usunięcia konta na adres: ium@medvc.eu

5. Użytkownik ma wgląd do informacji upublicznionych w ramach Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego.

6. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:

a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu,

b) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Polityki Prywatności,

c) wyraża zgodę na upublicznienie Konta przez Administratora, jak również na zamieszczenie danych (w tym wizerunku) upublicznionych w ramach Konta na stronach Portalu oraz akceptuje fakt, że dostęp do danych osobowych, wizerunku na fotografiach, filmach, jak również do innych informacji upublicznionych w ramach Konta może mieć nieograniczony krąg Użytkowników z wyjątkiem następujących danych:

i. adresu e-mail,
ii. hasła do Konta,
iii. kodów aktywacyjnych lub innego typu poufnych danych dostępowych.

d) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych, w celach realizacji przez Administratora usług dostępnych w ramach Portalu,

e) wyraża zgodę na przekazanie przez Administratora danych podanych podczas rejestracji podmiotom trzecim w celu otrzymywania komunikatów systemowych, powiadomień o nowych materiałach zamieszczonych w IUM, powiadomień o nowych funkcjonalnościach oraz informacji handlowych, marketingowych, a także informacji dotyczących produktów i usług. Administrator zapewni, iż w takim przypadku podmioty te będą przetwarzać dane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności, iż zapewnią Użytkownikowi możliwość wglądu, poprawiania i usuwania swoich danych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu pełnego dostępu do usług oferowanych w ramach Portalu.

KORZYSTANIE Z PORTALU

1. Konto nie może być wykorzystywane przez Użytkownika do działalności komercyjnej lub wspomagania tej działalności w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Administratora. Przez działalność komercyjną rozumie się także umieszczanie przez Użytkowników reklam w jakichkolwiek Materiałach funkcjonujących w ramach Portalu IUM, a także inne formy czerpania korzyści majątkowych z posiadania Konta.

2. W ramach Portalu Administrator świadczy usługę polegającą na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem udostępniania Materiałów przez Użytkowników. W szczególności Portal jest przeznaczony między innymi do umieszczania Materiałów przez Użytkowników na własnym Koncie z których następnie mogą korzystać z różnych lokalizacji geograficznych, za pośrednictwem sieci Internet, włącznie ze współdzieleniem tych Plików z innymi Użytkownikami.

3. Ładując Plik na Portalu IUM Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność jaką przewiduje prawo i niniejszy Regulamin, związaną z ewentualnym naruszeniem praw autorskich i innych praw związanych z udostępnianiem i rozpowszechnianiem danego Materiału.

4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Konta. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Serwisu w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian niniejszego regulaminu klikając w odpowiedni link w ustawieniach swojego Konta lub wysyłając ze swojego Konta na adres email Administratora prośbę o usunięcie danych.

ZASADY UMIESZCZANIA MATERIAŁÓW ORAZ KOMENTARZY

1. Użytkownik Zarejestrowany umieszczając Komentarz lub jakiekolwiek Materiały na Portalu IUM, oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu wszelkie prawa do umieszczanych treści, włącznie z autorskimi prawami majątkowym obejmującymi prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line, w sieci Internet, oraz prawem do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, jak również że prawa te nie są ograniczone w jakikolwiek sposób na rzecz żadnej osoby trzeciej.

2. Wprowadzane i publikowane materiały nie powinny umożliwiać identyfikacji pacjenta, jeśli jednak taka identyfikacja jest możliwa, konieczne jest uzyskanie zgody pacjenta. Użytkownik wprowadzający tego typu materiały oświadcza, że posiada taką zgodę.

3. Użytkownik Zarejestrowany ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie Komentarze/Posty oraz Materiały, Pliki hostowane, które zamieścił w Portalu IUM.

4. Użytkownik korzystając z Portalu IUM poprzez umieszczanie w nim konkretnych Plików, komentarzy lub innych treści tym samym oświadcza, że posiada w tym zakresie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie i że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i własności intelektualnej oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań, jak również jest władny do udzielania określonych w Regulaminie licencji, zgód i zezwoleń a wykonywanie tych praw zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich.

5. Za skutki działań Użytkownika polegających na umieszczaniu Plików, komentarzy lub innych treści w Portalu IUM, a także za skutki udzielenia, zgodnie z Regulaminem, przez Użytkownika licencji, zgód i zezwoleń w tym za korzystanie z udzielonych przez Użytkownika praw w granicach tych praw, odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten Użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Administratora z tytułu umieszczenia przez danego Użytkownika określonych Plików, komentarzy lub innych treści w Portalu IUM lub z tytułu udzielenia, zgodnie z Regulaminem, przez Użytkownika licencji, zgód i zezwoleń, a także z tytułu korzystania przez Administratora z udzielonych przez Użytkownika praw w granicach tych praw, Użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie Administratora lub takiego podmiotu zadośćuczynić uzasadnionym roszczeniom Administratora lub takiego podmiotu. W przypadku gdyby Administrator już zadośćuczynił takim roszczeniom, Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty Administratorowi wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej. Zobowiązania Użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań Użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w serwisie.

6. Użytkownik umieszczając w Portalu IUM Pliki, także pomimo późniejszego usunięcia Konta lub Plików, zmodyfikowania lub jakiejkolwiek zmiany Plików, lub komentarze, także pomimo późniejszego usunięcia Konta lub komentarzy, zmodyfikowania lub jakiejkolwiek zmiany komentarzy, lub inne treści (łącznie powołane: Pliki, komentarze i inne treści zwane są w niniejszym punkcie dalej utworami), stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), udziela Administratorowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych przez powołaną ustawę, w szczególności udziela następujących praw do utworów:

a) udziela Administratorowi nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa rozpowszechniania w jakikolwiek sposób, w tym użyczenia, najmu i dzierżawy (całości lub którejkolwiek części), wprowadzania do obrotu w dowolnej formie i w dowolny sposób (całości lub którejkolwiek części), w tym także w ramach systemów informatycznych, poprzez sieć Internet lub w jakikolwiek inny sposób, wprowadzania do pamięci komputera (całości lub którejkolwiek części); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji Administrator ma prawo),

b) udziela Administratorowi nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa publicznego wykonania, wyświetlenia, odtworzenia, nadania, emitowania lub remitowania za pomocą dowolnego medium (w tym w szczególności za pomocą wizji i/lub fonii) oraz prawa innego publicznego udostępnienia; postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji Administrator ma prawo),

c) udziela Administratorowi nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa publikacji utworów w tym serwisie oraz w jakimkolwiek innym serwisie lub stronie internetowej, a także w jakimkolwiek innym publikatorze (w tym między innymi telewizji lub prasie) w jakiejkolwiek formie (w tym miedzy innymi w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego) na jakichkolwiek nośnikach (w tym między innymi na nośnikach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji Administrator ma prawo),

d) udziela Administratorowi nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa do modyfikowania utworów, w tym także w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu; Administrator ma prawo dokonywać modyfikacji według własnego uznania, gdy modyfikacja zostanie uznana przez posiadającego prawo modyfikacji jako uzasadniona względami technicznymi lub funkcjonalnymi danego serwisu lub strony internetowej lub jakiegokolwiek innego medium,

e) udziela Administratorowi nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa dokonywania opracowań utworów, w tym łączenia utworów lub ich poszczególnych części z innymi utworami, dzielenia utworów wedle własnego uznania uprawnionego do modyfikacji,

f) udziela Administratorowi nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa trwałego lub czasowego zwielokrotniania i utrwalania utworów oraz ich zmodyfikowanych wersji (całości lub którejkolwiek części) jakimikolwiek środkami lub technikami, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu optycznego, magnetycznego, magnetooptycznego, cyfrową i wszelkimi innymi istniejącymi i mogącymi powstać w przyszłości środkami lub technikami, i w jakiejkolwiek formie, w szczególności na wszelkiego rodzaju i formatu płytach CD-ROM, DVD, dyskach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych, płytach kompaktowych i wszelkich innych istniejących i mogących powstać w przyszłości nośnikach informacji,

g) udziela Administratorowi nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa tłumaczenia, przystosowywania, wprowadzania zmian, w tym zmian układu (całości lub którejkolwiek części),

h) udziela Administratorowi nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa udzielania sublicencji w granicach uprawnień przyznanych Administratorowi w Regulaminie (w granicach udzielonych licencji).

7. Licencje określone w Regulaminie nabywane są przez Administratora z chwilą umieszczenia utworów w Portalu IUM. Licencje te są bezterminowe, co oznacza, iż nie wygasają pomimo usunięcia konta Użytkownika z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez Administratora, jak i przez Użytkownika) czy też pomimo usunięcia z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez Administratora, jak i przez Użytkownika) Plików, komentarzy lub innych treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

8. Użytkownik korzystając z serwisu, umieszczając Pliki, komentarze i inne treści, zezwala Administratorowi na wykonywanie przez Administratora (w sposób nieograniczony w czasie, bezwarunkowo, nieodpłatnie, w sposób nieograniczony co do terytorium, na polach eksploatacji przewidzianych Regulaminem dla udzielonej licencji) autorskich praw zależnych do opracowań Plików, komentarzy lub innych treści stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Postanowienia zdania poprzedzającego dotyczą zarówno opracowań istniejących jak i mogących powstać w przyszłości. Postanowienia dotyczące zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych oznaczają, iż Administrator ma w szczególności prawo korzystać i rozporządzać takimi opracowaniami w sposób wedle własnego uznania, na polach eksploatacji przewidzianych Regulaminem dla udzielonej licencji. Administrator ma także prawo udzielać prawa na wykonywanie przez inne podmioty praw zależnych do opracowań.

9. Zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych określone w Regulaminie jest bezterminowe, co oznacza, iż nie wygasa pomimo usunięcia konta Użytkownika z jakiegokolwiek powodu (zarówno przez Administratora, jak i przez Użytkownika), czy też pomimo usunięcia z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez Administratora, jak i przez Użytkownika) Plików, komentarzy lub innych treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

10. Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich w odniesieniu do Plików, komentarzy i innych treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), w tym w szczególności zobowiązuje się nie żądać od Administratora oznaczania utworów lub ich egzemplarzy nazwiskiem, pseudonimem lub jakimkolwiek innym oznaczeniem wskazującym na Użytkownika, przy czym Administrator zapewnia, iż w Portalu IUM Pliki Użytkownika posiadającego aktywne konto będą posiadały źródło pochodzenia (będą oznaczone jako pochodzące od określonego Użytkownika, poprzez wskazanie jego loginu w serwisie).

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:

a) nadawania umieszczanym Plikom nazw i umieszczania opisów zgodnych z rzeczywistą zawartością Plików,

b) korzystania z Portalu w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników,

c) bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian niniejszego regulaminu dostępnego pod adresem https://edu.medvc.eu/pages/view/id/1 i zapoznawania się z nimi,

d) nieumieszczania na Koncie Plików, które są wykorzystywane jako składniki stron www lub aplikacji wykonywalnych.

NAKAZY I ZAKAZY

Użytkownikowi zabrania się:

a) pobierania, emitowania lub remitowania za pomocą dowolnego medium (w tym w szczególności za pomocą wizji i/lub fonii) oraz innego publicznego udostępnienia Materiałów zamieszczonych na Portalu IUM bez pisemnej zgody udzielonej przez Administratora stanowiącej licencję (sublicencję) na wykorzystywanie Materiałów zamieszczonych na Portalu IUM.

b) rozpowszechniania za pośrednictwem Konta Plików lub innych treści, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych uprawnień do ich publikacji lub rozpowszechniania w Internecie,

c) umieszczania materiałów (stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo itp.) zawierających treści sprzeczne z prawem, a w szczególności treści pornograficzne, treści o charakterze pornografii z udziałem dzieci oraz zwierząt lub z użyciem przemocy, materiałów propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów,

d) umieszczania treści nawołujących do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub jakimkolwiek innym oraz propagujących faszyzm, nazizm oraz inne zbrodnicze ideologie,

e) rozpowszechniania za pomocą Portalu IUM treści naruszających rażąco ogólnie przyjęte normy obyczajowe i społeczne jak również treści rażąco drastycznych,

f) zakładania Kont i umieszczania Plików o nazwach naruszających przepisy prawa, nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe lub naruszających dobre obyczaje, przy czym zakaz ten dotyczy także opisów Kont i Plików,

g) utrudniania innym Użytkownikom korzystania z Portalu, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Portalu w sposób, do którego elementy te nie są przystosowane,

h) podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł,

i) odpłatnego przenoszenia a także wszelkich innych form odpłatnego udostępniania części lub całości konta,

j) nie zamieszczania w Postach lub jakichkolwiek innych dostępnych na IUM jakichkolwiek prywatnych „regulaminów”, „disclaimerów”, informacji o wyłączeniu odpowiedzialności własnej lub innych Użytkowników w jakiejkolwiek formie lub treści,

k) umieszczania w Portalu przez Użytkownika Plików i treści zawierających jakiekolwiek dane osobowe innych osób,

m) kontaktowania z innymi Użytkownikami Portalu IUM w celach niezwiązanych z wymianą doświadczenia i wiedzy medycznej bez pisemnej zgody Administratora.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

1. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z poszanowaniem praw autorskich i innych praw związanych z przechowywaniem, rozpowszechnianiem i innymi formami korzystania z danego Pliku.

2. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez Materiały zamieszczone przez Użytkownika w ramach jakiejkolwiek dostępnej na Portalu formie, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

3. W przypadku wykrycia naruszenia lub próby naruszenia niniejszego Regulaminu Administrator uprawniony jest, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, do naliczenia kary umownej w wysokości do dziesięciokrotności wartości korzyści uzyskanych przez to działanie, a w przypadku trudności w ustaleniu wartości takich korzyści, w wysokości do stokrotności najniższego wynagrodzenia określanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

4. Naruszenia postanowień niniejszego regulaminu mogą, według uznania Administratora, skutkować ostrzeżeniem, blokadą dostępu do Konta, całkowitą blokadą Konta, usunięciem poszczególnych Plików, ograniczeniem możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Portalu lub usunięciem Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim Plikami. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez niniejszy regulamin, ale zostaną według rozsądnej oceny Usługodawcy uznane za niepożądane, może on zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, żądając zaprzestania podejmowania tych działań. Niezastosowanie się Użytkownika niezwłocznie do tego żądania stanowi naruszenie niniejszego regulaminu. W sytuacjach wyjątkowych Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania publicznego dostępu do Konta, części Plików lub całkowitej blokady dostępu do Konta.

5. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się także zachęcanie, ułatwianie lub propagowanie metod łamania i obchodzenia jego postanowień, jak również świadome czerpanie korzyści z takich działań.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

1. Użytkownik, który przywłaszczy sobie autorstwo albo wprowadzi w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, zgodnie z przepisami kodeksu karnego będzie podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 – art. 115 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

2. Użytkownik, który rozpowszechni bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształci taki utwór, zgodnie z przepisami kodeksu karnego będzie podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 – art. 115 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

3. Użytkownik, który bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechni cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, zgodnie z przepisami kodeksu karnego podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 - Art. 116 ust 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

4. Użytkownik, który uniemożliwi lub utrudni wykonywanie prawa do kontroli korzystania z utworu, albo odmówi udzielenia informacji przewidzianych w art. 47 ustawy, zgodnie z przepisami kodeksu karnego będzie podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku – art. 119 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZASTRZEŻENIA

1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Administratora za:

a) wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania Plików bądź spowodowanej tym niemożności udostępniania jego Plików,

c) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, o ile nastąpiło to z winy Użytkownika (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez klienta),

d) udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,

e) informacje pobrane przez Użytkownika z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika,

f) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,

g) wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego regulaminu, w szczególności za blokadę publicznego dostępu do Konta, całkowitą blokadę Konta, usunięcie poszczególnych Plików, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Portalu lub usunięcie Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim Plikami.

h) za ewentualne szkody w związku z treścią Komentarzy i Materiałów,

i) działania Użytkownika polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami regulującymi zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych.

2. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Administrator zastrzega sobie prawo do:

a) okresowego wyłączania Portalu bez uprzedniego powiadomienia,

b) natychmiastowego usunięcia jednego lub wielu Plików udostępnianych przez Użytkownika, a także całego Konta, bez uprzedzenia, w wypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,

c) usunięcia w sytuacjach wyjątkowych niektórych lub wszystkich Plików, znajdujących się w Portalu IUM,

d) ograniczenia dostępu do wybranych Materiałów dla określonej Grupy Użytkowników,

e) całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika na stronach Portalu,

f) usunięcia Komentarzy lub Materiałów w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają dobre zwyczaje,

g) przeniesienia swoich praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w Portalu IUM na inny kompetentny podmiot.

ZMIANY REGULAMINU

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, ze względu na ważne przyczyny.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą opublikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu IUM na stronie: https://edu.medvc.eu/pages/view/id/1.

3. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany rozwiązać umowę z Administratorem poprzez natychmiastowe usunięcie Konta. Nieusunięcie konta będzie odczytywane jako wyrażenie zgody na aktualnie obowiązujący regulamin.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu prosimy kierować na adres ium@medvc.eu.

2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach Portalu mogą być przesyłane za pomocą odpowiedniego formularza kontaktowego Portalu lub w formie pisemnej, na adres podany w pkt. 1 niniejszego regulaminu, i będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia zarejestrowania ich w systemie lub otrzymania pisma.

3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.

4. W przypadku powstania jakichkolwiek sporów w związku z funkcjonowaniem Portalu IUM w szczególności w związku z naruszeniem przepisów niniejszego regulaminu czy obowiązujących przepisów prawa gdzie jedną ze stron będzie Administrator zastosowanie mają polskie przepisy prawa oraz regulacje unijne, a właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd miejsca siedziby Administratora.

5. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.