Klauzula wyłączenia odpowiedzialności

Klauzula wyłączenia odpowiedzialności portalu IUM – Interaktywny Uniwersytet Medyczny

1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Administratora za:

a) wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania Plików bądź spowodowanej tym niemożności udostępniania jego Plików,

c) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, o ile nastąpiło to z winy Użytkownika (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez klienta),

d) udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,

e) informacje pobrane przez Użytkownika z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika,

f) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,

g) wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego regulaminu, w szczególności za blokadę publicznego dostępu do Konta, całkowitą blokadę Konta, usunięcie poszczególnych Plików, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Portalu lub usunięcie Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim Plikami.

h) za ewentualne szkody w związku z treścią Komentarzy i Materiałów,

i) działania Użytkownika polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami regulującymi zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych.

2. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Administrator zastrzega sobie prawo do:

a) okresowego wyłączania Portalu bez uprzedniego powiadomienia,

b) natychmiastowego usunięcia jednego lub wielu Plików udostępnianych przez Użytkownika, a także całego Konta, bez uprzedzenia, w wypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,

c) usunięcia w sytuacjach wyjątkowych niektórych lub wszystkich Plików, znajdujących się w Portalu IUM,

d) ograniczenia dostępu do wybranych Materiałów dla określonej Grupy Użytkowników,

e) całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika na stronach Portalu,

f) usunięcia Komentarzy lub Materiałów w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają dobre zwyczaje,

g) przeniesienia swoich praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w Portalu IUM na inny kompetentny podmiot.